Editorial Team

Editor in Chief

 1. Igor Albertovich Zupanets, National University of Pharmacy, Ukraine

Deputies of Editor in Chief

 1. Larysa Vasylivna Iakovlieva, National University of Pharmacy, Ukraine

Chief Scientific Adviser

 1. Valentin Petrovich Chernykh, National University of Pharmacy, Ukraine

Executive Secretary

 1. Inna Anatoliivna Otrishko, National University of Pharmacy, Ukraine

The Editorial Board

 1. Viktoriia Yevgeniivna Dobrova, National University of Pharmacy, Ukraine
 2. Svetlana Mefodievna Drogovoz, National University of Pharmacy, Ukraine
 3. Andriy Evgenevich Dubenko, State Institution “Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine
 4. Svitlana Mykhaylivna Marchyshyn, SHEI «I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University», Ukraine
 5. Zuriyadda B. Sakipova, Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Kazakhstan
 6. Bruce F. Scharschmidt, GlaxoSmithKline, United States
 7. Sergii K. Shebeko, National University of Pharmacy, Ukraine
 8. Mykola Dmitrovich Tronko, V. P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism NAMS of Ukraine, Ukraine
 9. Tamara Ivanivna Yermolenko, Kharkiv National Medical University, Ukraine
 10. Kateryna Oleksandrivna Zupanets, National University of Pharmacy, Ukraine