Editorial Team

Editor in Chief

Igor Albertovich Zupanets, National University of Pharmacy, Ukraine

Deputies of Editor in Chief

Larysa Vasylivna Iakovlieva, National University of Pharmacy, Ukraine

Chief Scientific Adviser

Valentin Petrovich Chernykh, National University of Pharmacy, Ukraine

Executive Secretary

Inna Anatoliivna Otrishko, National University of Pharmacy, Ukraine

The Editorial Board

Viktoriia Yevgeniivna Dobrova, National University of Pharmacy, Ukraine

Svetlana Mefodievna Drogovoz, National University of Pharmacy, Ukraine

Andriy Dubenko, Kyiv, Ukraine

Svitlana Mykhaylivna Marchyshyn, SHEI «I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University», Ukraine

Zuriyadda B. Sakipova, Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Kazakhstan

Bruce F. Scharschmidt, GlaxoSmithKline, United States

Sergii K. Shebeko, National University of Pharmacy, Ukraine

Mykola Dmitrovich Tronko, V. P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism NAMS of Ukraine, Ukraine

Tamara Ivanivna Yermolenko, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Kateryna Oleksandrivna Zupanets, National University of Pharmacy, Ukraine